El Pressupost 2021 una decepció i una manca de futur.

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYOLES 2021. Una ciutat sense projecte de futur

Presentem algunes reflexions sobre una primera i ràpida lectura del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Banyoles per l’exercici 2021, algunes d’elles les vam incorporar a la nostra intervenció al Ple del 9 de desembre de 2020 per argumentar el vot contrari.

Manca de transparència i participació

Com ja hem manifestat en diferents moments l’equip de govern utilitza la legítima majoria per no deixar fer la feina a l’oposició que malgrat ser minoritària també és legítima. L’entrega formal del projecte de pressupost 10 dies abans de la seva aprovació és un insult a la democràcia que es caracteritza pel respecte a les minories que no tenen personal alliberat com l’equip de govern. Malgrat els suposats premis a la transparència que pengen a les xarxes socials no veiem una actitud respectuosa a posar la informació del pressupost a l’abast de tothom. I no cal recordar que els pressupostos participatius que practiquen altres ajuntaments del nostre entorn no es veuen a Banyoles en aquest govern.

Ingressos

Existeix una davallada important dels ingressos a l’exercici 2020, ja que segons les dades que ens han donat a 5/11/2020 només s’havia executat un 63 % i per tant és de suposar que no s’aconseguirà el pressupostat. I en el 2021 tornen a pressupostar quasi la mateixa quantitat total reduint els ingressos per impostos i taxes en 374.000 € que resulta preocupant si no coneixem les causes d’aquesta important davallada en els ingressos propis que és un part important de l’autonomia municipal. Es compensa augmentant les transferències corrents i de capital de difícil resultat, ja que a les partides de l’any passat moltes no es van executar.

Exemples d’aquests augment dels ingressos per transferències:
                                                                    2020             2021
Fons Català de Cooperació Local         227.000        406.000
Llar d’infants                                            65.000          126.000
Escola de Música                                    38.000            90.000
Factoria de les Arts                                 12.000            16.000

Remuneracions equip de govern

Al pressupost del 2020 ja es va augmentar en un 39 % les Remuneracions òrgans de govern (sous dels regidors a temps complert) i en aquest exercici del 2021 s’augmenta de 246.016 a 334.004 euros (+87.988 –en la partida 10001) és a dir un altre 35 % que considerem inacceptable en els moments actuals. Quan hem manifestat aquesta incongruència, en el mateix ple, ens ha dit que es tracta d’un error que ja rectificaran per mitjà d’una modificació de crèdit. Però no queda clar si es reduirà en 87.988 el pressupost total o anirà a una altra partida. Nosaltres proposem una moció perquè aquesta quantitat es destini a polítiques d’habitatge

Habitatge

Si al pressupost del 2020 hi havia la irrisòria quantitat de 7.000 euros per la política d’habitatge en aquest pressupost del 2021 desapareix la partida, és a dir 0 que resulta incomprensible amb la greu problemàtica a Banyoles en aquest dret bàsic. Es veu que no hi ha política d’habitatge per aquest equip de govern, una prova la veiem l’any 2020 on es va ampliar la partida 15210 per pisos socials 14.054 + 54.025, però a 1 de novembre 2020 no s’havia executat res.

Inversions

Les inversions augmenten en 271.000 euros amb relació al 2020. En el Cap 6 es destinen 2.724.710 €. Un 13 % del pressupost

Proposen inversions en:
 Edificis Municipals 350.000
 Via pública 955.000
 Cultura 1.079.000 ( quantitat igual a subvencions previstes)
 Ensenyament 35.000
 Esports 40.000
 Comunicació 200.000

Segueixen una política d’obra i ciment. No hi ha cap inversió estratègica d’acord amb les noves necessitats de la població. Res en política d’habitatges. Ni inversions de caràcter social
Poca previsió de futur. Ni inversions per una ciutat adaptada a les noves tecnologies o ciutat intel·ligent.

Execució pressupost

En primer lloc ens preocupa l’estat d’execució del pressupost del 2020, segons les dades que ens han donat a l’oposició del 5/11/2020 només s’havia executat un 63 % dels ingressos i un 56 % de les despeses a l’espera de la liquidació definitiva a 31/12/2020.

Nosaltres creiem que un pressupost es pot valorar per la seva previsió de la despesa de l’administració local. Un bon pressupost és el que al llarg de l’any de la seva gestió s’aproxima al previst en matèria d’ingressos i despeses. No podem valorar com a positius, per la naturalesa de l’entitat, el que anomenen “superàvits” ni romanents. Només si són imprescindibles, ja que els romanents, com a passat els darrers anys, els van incorporant a la “carta” sobre la marxa i no han format part d’un projecte polític anual que es referenda en el debat pressupostari al ple de la corporació. Per aquesta raó més execució durant el període de l’exercici i menys reserves. Tot això per millorar la transparència i reduir els tecnicismes que confonen a la població.

Modificacions de crèdit: Una forma de des legitimar el mateix pressupost i la democràcia

Les modificacions de crèdit del pressupost que l’any passat es regulava per la base 8ª s’hauria de limitar i no convertir-se en una habitual modificació de les partides. Al llarg d’aquest any se n’han fetes moltes i perverteixen l’esperit del pressupost. Com diu l’article 177 del RDL 2/2004 “Que su importe total anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad.”
Hem acabat l’any 2020 amb un increment del 18,7 % del pressupost inicial.

Les bases 7ª i 8ª de l’execució del pressupost de 2021 es treuen competències al Ple de la Corporació en les modificacions de crèdit que segons la Llei d’hisendes locals és a qui pertoca decidir sobre el Pressupost Municipal.
Proposen que l’alcalde o òrgan en qui delegui (es possible un regidor) pugui fer:
– Transferències de crèdit dins àrea de despesa, inclòs el cap 1 de personal
– Ampliacions de crèdit
– Generacions de crèdit
– Incorporació de romanents de crèdit.

És a dir quasi tot sense passar pel ple, un aspecte que a més de reduir la qualitat democràtica ens porta a un tipus de règim que la majoria ho pot tot. Sense transparència ni debat. El Pressupost Municipal que representa l’acte polític més important es presenta com un document totalment emmotllable a l’equip de govern. Ens plantegem consultar si això és

Per acabar, en el ple vam manifestar que voldríem precisar un decàleg de prioritats que ens agradaria que recollís com una proposta seriosa, constructiva i amb voluntat de contribuir, des de la modèstia de la nostra posició. Voldríem que el pressupost municipal sigui una eina que afavoreixi el benestar dels banyolins i banyolines a través d’una sèrie de partides amb els següents propòsits:

1. Inversió efectiva en Polítiques socials per garantir el desenvolupament personal i la igualtat d’oportunitats dels banyolins i les banyolines
2. Una aposta decidida de recursos a favor de la Promoció econòmica per consolidar el teixit econòmic i ampliar-lo amb nous sectors d’activitat
3. Aplicar una rebaixa dels sous dels càrrecs electes
4. Atorgar la màxima prioritat a les polítiques d’habitatge
5. Elaborar d’un pla de ciutat sostenible
6. Establir un compromís d’execució i de moderació en les modificacions de crèdit i els canvis de partida.
7. Invertir en la creació d’un nou centre cívic
8. Destinar recursos a la compra de terrenys per a la nova Escola Camins
9. Reformar i actualitzar el projecte de ciutat educadora
10. Apostar per al canvi de model de la recollida i gestió de residus

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.