Regular l’ús del patinet elèctric

L’Ordenança Municipal de Circulació vigent en aquest Ajuntament estableix en el capítol 1 de Finalitat, ambit d’aplicació i reforma legal, que té l’objecte de «desplegar la competència municipal en matèria d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat de Banyoles en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees d’aplicació, i amb els diferents àmbits competencials que s’atorguen als ajuntament en la Llei 7/85 de regulació de bases del Règim Local, Llei 8/87 de règim local de Catalunya i Decret 179/95»; estableix les normes de circulació d’aplicació a tot el terme municipal; disposa els drets i deures dels vianants, dels conductors de vehicles, dels titulars de vehicles i de les activitats de transport i dels titulars de les llicències de guals; defineix el concepte de vialitat; matisa la normativa específica per al barri vel; i reserva el dret d’adaptar les mesures especials de regulació i ordenament del trànsit, prohibició o restricció de la circulació, canalització d’entrades i sortides a la ciutat i la reordenació de l’estacionament.

Així mateix, en l’Article 11 de Normes de Comportament del Capítol 3 de Circulació de vianants,  ordena i normalitza la circulació de vianants a través de cinc enunciats que regulen que

  1. «Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats, preferentment per la seva dreta»
  2. «Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se ni entorpir el pas a altres usuaris»
  3. «Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, regulat per un agent de circulació han de complir les seves indicacions»
  4. «En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han de respectar els senyals o fases que els afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública»
  5. «Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades per fer-ho, han de voltar-les».

L’apartat sisè de l’Article 33 de Condicions de circulació corresponent al Capítol 7 de Zones de vianants  especifica que:

«En l’espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, s’admet la circulació de bicicletes, de patins, patinets i monopatins o aparells similars, amb les limitacions establertes en aquesta Ordenança».

I en l’article 35 de Zones de prioritat invertida del mateix capítol 7 de Zones de vianants determina que: «L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants».

El capítol 11 Usos restringits de la via pública concreta en l’apartat 2 de l’article 55 de Limitacions precisa que: «La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars s’han d’atendre a les prescripcions següents:

  1. No poden circular per la calçada.
  2. Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de vianants, amb precaució i adequant la seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats de persones majors d’edat.
  3. No poden ser arrossegats per un altre vehicle».

L’Ordenança Municipal de Circulació vigent és un document d’utilitat pública apropiat i pertinent que ha certificat la seva validesa a partir d’una descripció detallada i ordenada de les condicions de circulació pel terme municipal, tan en els trams urbans d’alta densitat com a les àrees de menor volum i, de maneres específica, al bari vell. És doncs, una ordenança que ha resultat profitosa i efectiva per regular una circulació ordenada pel municipi però que per causa de l’evolució dels temps i les noves formes de transport que ha introduït la tecnologia, més enllà de les necessàries revisions que la sostenibilitat exigeix -i que no són l’objecte d’aquesta moció-reclama una modificació puntual per adaptar-la a l’aparició i proliferació de patinets elèctrics als carrers de Banyoles.

És una modificació pertinent des del punt de vista normatiu que haurà de contribuir a repartir l’espai urbà de manera raonada i evitar-hi la competència per la mateixa parcel·la urbana entre vianants i patinets elèctrics, millorar la mobilitat i establir els principis bàsics per a la progressiva normalització de mitjans de transport ciutadà no contaminants i sostenibles a la ciutat de Banyoles. I correspondrà  a l’equip de govern decidir les particularitats d’aquest nou capítol, article o apartat a les ordenances en base als criteris tècnics oportuns.

Atès que l’Estat Central en ús de la seva competència exclusiva ha publicat una normativa que regula l’ús del patinet, concretament el Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, pel que es modifica el Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament General de Vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre en matèria de mesures urbanes de trànsit.

Ateses aquestes raons, el grup municipal Convivència i Progrés proposa l’aprovació dels acords següents:

  1. Que en el termini màxim de 15 dies el cap de la policia local emeti un informe amb les modificacions que ha introduït la nova normativa estatal en matèria de circulació de patinets per la via pública.
  2. Que en la propera sessió plenària d’aquesta corporació, es porti a aprovació un text modificat de l’Ordenança Municipal de Circulació de Banyoles que, adaptant-se a la normativa vigent, reguli l´ús del patinet elèctric a la via pública

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.