Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per Convivència i Progrés. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pe l’associació.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el Associació es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment. La present política es mantindrà actualitzada en tot moment

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és:
Associació Convivència i Progrés
CIF: G55344451
c/Era de l’Abat 12
17820 de Banyoles
Delegat de protecció de dades: dpd@convivenciaiprogres.org

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem? I quant de temps les guardem?

DADES D’AFILIATS

A Convivència I Progrés tractem les dades personals dels nostres afiliats i afiliades per a les següents finalitats:

 1. Per a dur a terme la gestió administrativa i organitzativa dels afiliats i afiliades amb l’Associació.
 2. Per a dur a terme la gestió del cobrament de les quotes dels i de les militants.
 3. Per a les comunicacions periòdiques de les activitats de l’Associació, tant per mitjans electrònics com per correu postal.
 4. Categories especials de dades:

Les opinions polítiques són considerades dades especialment sensibles i només poden ser tractades amb el consentiment del seu titular. Pel fet d’afiliar-se al Associació s’està autoritzant al tractament d’aquestes dades sensibles.

  • Legitimació: la base legal per al tractament és la teva autorització, que es considera atorgada amb l’afiliació al Associació i l’acceptació de la present política de protecció de dades.
  • Termini de conservació: conservarem les teves dades mentre siguis afiliat o afiliada. Un cop finalitzada la teva relació amb el Associació les dades seran bloquejades i custodiades amb fins d’arxiu en interès públic i amb fins estadístics, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades.

No està prevista la transferència internacional de dades.

FORMULARIS WEB

Formulari “Contacta’ns”

Finalitats del tractament: al PSC tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la Web per a les següents finalitats:

 1. Formulari “Contacta’ns” per atendre les sol·licituds que ens faci arribar.
 2. Formulari “Telegram” per donar-se d’alta al servei Telegram i rebre informacions sobre les activitats del partit.
 3. Formulari “Denúncia” per atendre i gestionar les queixes i/o denúncies.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la present política de protecció de dades.
Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.
Si s’ha donat d’alta al sistema Telegram de l’associació o a les comissions sectorials, les seves dades es mantindran actives mentre no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

BÚSTIA DEL DPD

Finalitats del tractament: atendre les consultes, queixes i sol·licituds dels titulars de les dades.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que es considera atorgat en el moment que remets la teva consulta o petició al DPD.
Terminis de conservació: les dades s’eliminen un cop prescrits els terminis legals de prescripció davant l’autoritat de protecció de dades (3 anys).
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de de l’autoritat de protecció de dades, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades..